Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Financování podniků

Info - Tisknout - Poslat(@) - Stáhnout - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Financování podniků
Kapitál (fin. zdroje)
dělíme:
1. podle původu
- vlastní zdroje (kapitál) – vklady akcionářů, společníků
- cizí zdroje (kapitál) – úvěry, půjčky
2. podle času
- dlouhodobý – zákl. jmění, úvěry
- krátkodobý – úvěr od banky, zálohy

Financování podniků
- získávání peněz, rozdělování (alokace) finančních zdrojů z jejich využití k získání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost firmy
Podnikový kapitál
= souhrn peněz vložený do majetku firmy vlastníky a věřiteli
Peněžní prostředky
= část majetku firmy, mají podobu hotovosti, vklady u bank, ceniny
- nejlikvidnější složka majetku
Finanční cíle podniku
1) likvidita = schopnost platit splatní závazky
- vyjadřuje se tzv. stupni likvidity – viz. fin. analýza
likvidnost = schopnost jednotliv. aktiv přeměnit se na peníze
(různá míra likvidnosti př. fin. majetek – okamžitá likvidnost, spec. stroj – obtížná likvidnost
solventnost = schopnost firmy získávat peněžní prostředky na úhradu závazků
2) rentabilita = ziskovost firmy
čistý zisk nebo zisk
VK VK
- vyjadřuje efektivnost využívání VK

Druhy financování
1) podle pravidelnosti
a) běžné – zajišťuje běžný provoz firmy, týká se hlavně oběžných aktiv (nákup materiálu, výplata mezd)
b) mimořádné – při založení firmy, při velkých změnách struktury (organizace)
2) podle doby, po kterou je kapitál k dispozici
a) dlouhodobé – zdrojem je obvykle vl. kapitál a dlouhodobý cizí kapitál
b) krátkodobé – zdrojem jsou kr. bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, ostatní krátkodobé zdroje (Z k fin. úřadu, zaměstnancům)
3) podle původu fin. prostředků
a) financování vl. kapitálem – peněžní a nepeněžní vklady společníků, akcionářů
b) financování cizím kapitálem – bank. úvěry, obligace, zálohy od odběratelů
c) samofinancování – zisk, odpisy

VK a CK jako zdroje financování
velikost kapitálu ve firmě závisí na:
1) velikosti firmy
2) na rychlosti obratu kapitálu
3) na stupni mechanizace (automatizace)
4) na organizaci prodeje

Charakteristika VK
- kapitál, který patří majitelům
- mění se podle HV – v případě zisku Ÿ VK
- v případě ztráty VK
- nositel podnikatelského rizika
Ukazatel:
- finanční nezávislosti (stabilita podniku)
VK x 100 (%)
Celkový kapitál

- opačný ukazatel vyjadřuje zadluženost podniku
CK x 100 (%)
Celkový kapitál

Cizí kapitál
= dluh, který musí firma v určité době splatit
Nákladem za užívání CK je úrok + ostatní výdaje spojené s jeho získáním – bankovní poplatky, provize.
Důvody použití CK:
- nedostatek VK pro založení firmy, nákupu vstupů
- použití CK nevznikají jeho poskytovateli žádná práva v řízení firmy
- CK je většinou levnější než VK, protože zvyšuje rentabilitu firmy
důvod: úrok jako součást N daňový základ, ze kterého se odvádí daň z příjmů = daňový efekt
Nevýhody použití CK
- zvyšuje zadluženost firmy a snižuje jeho fin. stabilitu
- každý další cizí zdroj je obtížnější získat a je dražší
- při vysokém podílu CK je jednání managementu firmy ovlivňováno věřiteli
Poměr mezi VK a CK
- je u různých podniků odlišný
- závisí na:
· odvětví (př. průmysl 70 – 80%VK : 20 –30% CK, banka 10 VK : 90 CK)
· struktuře majetku
· úrokové míře bank
· subjektivním postoje managementu

Faktory ovlivňující fin. řízení
1) faktor času
2) faktor rizika

Faktor času
- budoucí hodnota peněz
· jednoduché úročení – úroky se k původnímu kap. nepřipočítávají a dále se neúročí – úrok se počítá stále jen z původ kapitálu
· složené úročení – úrok se počítá nejenom z vkladů, ale i z dosud připsaných úroků Kn = Ko * (1 + i)n
· současná hodnota peněz – použití např. při stanovení současné hodnoty budoucích příjmů z investice Ko = Kn / (1 + i)n

Faktor rizika
- představuje možnost ztráty invest. prostředků
- snižuje se rozložením prostředků do více akcí = tzn. vytváření portfolia
Riziko vzniká:
a) z vnějších příčin (objektivní) – záplavy, inflace, hospod. krize
b) z vnitřních příčin (subjektivní) – špatný odhad poptávky, chybná investice
Ochrana proti rizikům:
- pojištění, rozšíření sortimentu, tvoření rezerv
Měření rizika
- pomocí pravděpodobnosti = možnost vzniku určité události, vyjádření intervalem 0 – 1 platí, že součet dílčích pravděpodobností = 1

Druhy fin. rozhodnutí
1) operativní
- nevyžadují velké peněžní částky
- nemění dosavadní činnost firmy
- chybné rozhodnutí zpravidla firmu neohrozí (nákup zásob, stroje....)
2) strategické
- vyvolávají velké změny v činnosti firmy
- vyšší rizika
- chybné rozhodnutí může přinést velké ztráty (změna výrobního programu)

Běžné financování
- úkolem je řízení pracovního kapitálu (pracovní = provozní kapitál)
- hrubý provozní kap. – veškerý OM ve firmě
- čistý provozní kap. (v praxi) – OA – krátkodob. závazky
- OA (oběžná aktiva) = zásoby, pohledávky, kr. fin. majetek
- kr. závazky = dodavatelé (321), kr. směnky (322), Z k zaměstnancům (331), Z k institucím (336), dlužné daně, bankovní úvěr (231)
a) výpočet provoz. kap. z rozvahy (OA – kr. závazky)
b) výpočet provoz. kap. pomocí obratového cyklu peněz (OCP)
- výpočet PK závisí na:
· denní potřebě peněz
· tzv. OCP (obratovém cyklu peněz)

Denní potřeba peněz
denní produkce (výroba) * vl. náklady/1 ks

OCP
= doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím peněz z prodeje výrobků (ve dnech)
skládá se:
1) z doby obratu zásob (DOZ) – je to prům. doba od nákupu materiálu do prodeje výrobků (zásobování, výroba, expedice)
DOZ = prům. zásoba * 360
roční tržby
2) z doby obratu pohledávek (DI) – doba od fakturace do inkasa peněz (za kolik dní v průměru jsou hrazeny pohledávky)
DI = prům. pohledávky * 360
roční tržby
3) z doby odkladu plateb (DOP) – doba mezi nákupem materiálu a jeho zaplacením

OCP = DOZ + DI – DOP

PK = denní potřeba peněz * OCP
Zkrácení OCP
- lze dosáhnout zkrácením doby obratu zásob (zásobování, výroba, expedice)
- zkrácení doby inkasa (pohledávek) – zainteresováním odběratele formou slev na dřívější úhradě
- odklad plateb - ! ne za cenu zhoršení dodavatelsko-odběratelských vztahů!
Platí: Čím kratší je OCP tím méně PK firma potřebuje

Běžné financování
- týká se hlavně oběžných aktiv (majetku) a spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz firmy (př. nákup materiálu, paliv, energie, výplata mezd aj)
- toto financování řeší dva hl. úkoly:
· určení potřebné výše oběžného majetku
· určení způsobu financování
Zdroje krátkodob. financování (cizí zdroje)
- obchodní úvěr (od dodavatele)
- kr. úvěry od banky – bankovní úvěry
- běžné závazky k dodavatelům
- závazky k zaměstnancům
- dlužné daně
Financování kr. dluhem je riskantnější než dlouhodobým.
Výhody:
- levnější (nízká % sazba)
- snadnější získání
- vyřízení rychlejší (z hlediska administrativy)

Obchodní úvěr
- O ho čerpá od D tím, že za dodávky zboží a služeb platí až po uplynutí sjednané lhůty
- podporuje odbyt
skonto = srážky z ceny, prodávající poskytuje kupujícímu v případě, že zaplatí buď okamžitě nebo během dohodnuté kratší doby než obvyklé

Kr. bankovní úvěry
- firmám poskytují banky na krytí běžného majetku
úvěrová smlouva – písemný vztah dlužníka a banky
použití úvěru:
1) přímá úhrada přes banku
2) převod na běžný účet
- jedná se o účelové úvěry
splácení:
- jednorázově v den splatnosti + úroky obvykle měsíčně nebo čtvrtletně
- úvěr + úroky se splácí dle splátkového kalendáře průběžně (v dohodnutých termínech)
zdroj splácení úvěrů: penězi získanými z prodeje výkonů
náklad: úroky + poplatky bance + další úroky (viz. kontokorentní úvěr)

Formy krátkodob. úvěrů:
1) krátkodob. bankovní úvěr
2) lombardní úvěr – zástava movitosti (př. zboží, c. p., pohledávky), pokud nezaplatí včas banka zástavu prodá a výnosem pokryje úvěr
3) kontokorentní úvěr – poskytuje se na BÚ, podnik čerpá prostředky až do výše úvěr. rámce, splácení š postupnými úhradami za inkasa pohledávek
§ je rychlý a pružný, ale drahý – banky vyžadují provizi z nevyčerpaného úvěr. rámce a dále zvýšené sankční úroky za jeho překročení
4) eskontní úvěr – odkup směnky bankou ještě před dobou splatnosti, banka vyplatí částku po srážce diskontu, stává se věřitelem původního směnečného dlužníka
5) akceptační úvěr – banka na žádost klienta akceptuje směnku, kterou na ni dlužník vystavil a tím se zaváže i za dlužníka zaplatit ve lhůtě splatnosti š přejímá závazek dlužníka
6) avalský úvěr – jde o poskytnutí záruky klientovi za zaplacení závazku

Ostatní zdroje kr. financování
= kr. závazky
- vůči zaměstnancům z mezd (posun dne výplaty za dobu vykonávané práce)
- závazky ke SR (daně)
- závazky z plateb SP a ZP
- přijaté zálohy
Financování OM přeměnou majetku (mění se pasiva)
- obnova spotřebovaného OM z tržeb
- prodej nepotřebného majetku příp. c. p.
- faktoring = odkup pohledávek, prodej pohledávek bankám nebo specializovaným faktoringovým společnostem před jejich splatností (splatnost 90 – 120 dnů)
- faktoringová smlouva – klient se zavazuje vzniklé pohledávky postupovat faktorovi š ten převezme a sleduje inkaso
§ faktor zaplatí klientovi např. 70 –80 % a zbylou část po uhrazení pohledávky, při doplatku si sráží úrok od nákupu pohledávky do splatnosti, režijní N + riziková provize

Dlouhodobé financování
„zlaté bilanční pravidlo = dlouhodobý majetek (IM) je třeba krýt dlouhodobými zdroji
- patří sem hlavně financování investic
Zdroje:
- interní
· odpisy
· nerozdělený zisk
· dlouhodobé rezervy
- externí
· středně a dlouhodobé bankovní úvěry
· dodavatelské úvěry
· emise akcií (a. s.)
· emise obligací
· finanční leasing
Odpisy
- vyjadřují stupeň opotřebení IM
- jsou složku provozních nákladů (551) – ovlivňují HV a snižují daňový základ
- nejsou ale současně peněžním výdajem (ten nastane jednorázově při pořízení IM)
- jed tedy o volný fin. zdroj, protože částky odpisů získává podnik v tržbách, jsou součástí CP – peněžních

Zisk
- vykazuje se ve výkazu zisku a ztrát (finanční, provozní, mimořádná = běžná činnost)
- činitelé ovlivňující výši zisků
· objem produkce
· cena
· sortiment, struktura produkce
· náklady na 1 ks
- zisk běžné období
– rezervní fond a jiné fondy (sociál. fond)
- tantieny (= odměny dozorčí rady + představenstva)
- dividenda
= nerozdělený zisk, který je důležitý pro financování, v pasivech je součástí vlastního kapitálu

výhody samofinancování:
- snižuje se finanční riziko – klesá míra zadlužení
- odpadají N na emisi c. p.
- lze financovat i rizikové akce
nevýhody samofinancování:
- málo stabilní zdroj
- nepůsobí daňový efekt

Externí zdroje:
Akcie
= c. p., jehož majitel má právo na vlastnický podíl z podnikového kapitálu
práva držitele akcií (akcionáře):
- na část zisku ve formě dividend
- podíl na hlasování (valná hromada)
- přednostní nákup akcií
akcie – na jméno nebo na majitele
podle práv akcionářů:
kmenové – právo na dividenda, ale výše není zaručena, hlasovací právo v plné míře
prioritní – přednostní právo na dividenda, nemá právo hlasování na valné hromadě
emisní ážio = rozdíl mezi emisní cenou a nominální cenou akcie
zvyšování základního kapitálu (jmění)
- úpisem nových akcií (a. s. – 20. mil.)
- z dosaženého zisku
· překolkování akcií - › nom. ceny akcie
· nové akcie – bezplatně rozděleno akcionářům
- výměna dříve vydaných dluhopisů za akcie
snížení základního kapitálu
(při ztrátě z hospodaření, nedostatek rezervního fondu)
- snížení nominální ceny akcií
- snížení počtu akcií vzetím z oběhu = skartace

Při poklesu úrok. míry bank jsou akcie pro investory zajímavé

Obligace
- úvěrový c. p. s cílem získat od investorů dlouhodobé finanční zdroje
emitent – povinnost zaplatit věřiteli nom. cenu + úrok
druhy dle úročení:
- pevná úrokový sazba
- pohyblivá úrok. sazba – př. povodňové obl. – sazba se odvíjí od diskontu sazby ČNB
- s nulovým úročením – prodej pod pari
výhody:
- úrok z obligací je zpravidla nižší než dividenda
- úrok z obligací je nižší než úrok z úvěru
- úrok z obligací je vyšší než z vkladu investora
- daňově uznatelný náklad – úrok z obligací
- majitelé obligací se nepodílí na řízení firmy
nevýhoda:
- nutné splácet úroky
- emisní N
- zvyšují zadluženost firmy
emise – sám podnik emituje – souhlas komise pro c. p. při min. fin. + ČNB
zprostředkovaně – banky, makléřské spol. – provize
splácení
- jednorázově, po době splatnosti – pravidelná výplata úroku ročně (pravidelné obligace)
- dílčí splátky po částech NC + úrok – anuitní způsob

Střednědobé a dlouhodobé úvěry
Úvěrová smlouva – mezi bankou a dlužníkem
- banka provádí důsledné úvěrové analýzy
1) Bankovní úvěry
a) termínované
- poskytují obchodní banky
- úrokové sazby závisí na:
· lhůtě splatnosti (z dl. úvěrů › úrok. míra než z kr. úvěrů)
· na dosavadní zadluženosti
· na výši úvěru
· na úrovni EKO, diskontní sazbě
b) hypoteční
- proti zástavě nemovitého majetku
- obtížnější, zdlouhavější
- nutné prokázat vlastnictví
- odhad ceny ve vl. N
- zápis do pozemkových knih v katastru nemovitostí
- zástavní právo banky
2) Dodavatelské úvěry
- poskytují dodavatelé strojů a invest. zařízení odběratelům
- boj o zákazníka, konkurenční boj, klesání odbytu

FORFAITING
= prodej středně a dlouhodobých pohledávek speciálním firmám (obdoba faktoringu)

Leasing
= pronájem za sjednané nájemné
leasingová smlouva – mezi nájemcem a pronajímatelem
leasingová cena – úhrada
leasingový koef. = 1. zvýš. splátka + řádné běžné spl. + příp. provize (včetně DPH) + ZC
PC včetně DPH
- vyjadřuje o kolik je leasing náročnější než přímým nákupem
výhody:
- pořízení majetku bez jednoráz. výdaje peněz
- splátky – daň uznatelný N – snižuje daňový základ
- nerost zadluženost firmy
nevýhoda:
- náklady jsou vždy vyšší než z vlastních zdrojů

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT