Účetní osnova

V přiloženém souboru je účtová osnova v Excelu - ideální pro studium účetnictví, protože se vejde na 1 list A4 oboustraně a lze v ní velice rychle vyhledávat účty. Doporučuji uložit do průhledné fólie. Je to daleko jednodušší, než listování v několika stránkových účtových osnovách, kde se během pětiminutové písemky nedá najít skoro nic. Při změnách účtů lze jen opravit v souboru příslušný účet. Prosim napiště, zda se vám osvědčilo. Diky


221 - Bankovní účty
23 - Běžné bankovní úvěry
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry k obchod.
252 - Vlastní akcie a vlast. obchodní podíly
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Dluž. cenn. pap. do 1 roku,držené do s.
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry
259 - Pořizování krát. finančního majetku
26 - Převody mezi finančními účty
261 - Peníze na cestě
29 - Opr. pol. ke krátkodob. fin. maj.
291 - Opr. pol. ke krátdob. fin. majetku
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskont. cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Prijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a instit.
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní záv. vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčt. s instit. soc. zabezp. a zdr. poj.
34 - Zúčtování daní a dotací
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní příjmé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Dotace ze státního rozpočtu
566 - Náklady z finančního majetku
567 - Náklady z derivátových operací
568 - Ostatní finanční náklady
569 - Manka a škody na finančním majetku
57 - Rezervy a opr. pol. finančních n.
574 - Tvorba rezerv
579 - Tvorba opravných položek
58 - Mimořádné náklady
580 - Mimořádné náklady
581 - Náklady na změnu metody
582 - Škody
584 - Tvorba rezerv
588 - Ostatní mimořádné náklady
589 - Tvorba opravných položek
59 - Daně z příjmů a převodové účty
591 - Daň z příjmů z běž. činnosti - splatná
592 - Daň z příjmů z běž. činn. - odložená
593 - Daň z příjmů z mim. činn. splatná
594 - Daň z příjmů z mim. činn. - odložená
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
596 - Převod podílu na výsl. hosp. společník.
597 - Převod provozník nákladů
589 - Převod finančních nákladů
Účtová třída 6 - Výnosy
60 - Tržby za vlstní výkony a zboží
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za zboží
61 - Změny stavu vnitrop. zásob
610 - Změny stavu vnitropodnik. zásob
611 - Změna stavu nedokončené výroby
612 - Změna stavu polotovarů
613 - Změna stvu výrobků
614 - Změna stavu zvířat
62 - Aktivace
620 - Aktivace
621 - Aktivae materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitrop. služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku
624 - Aktivace dlouh. hmotného majetku


347 - Ostatní dotace
35 - Pohledávky ke společník. a sdruž.
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině
353 - Pohledávky za upsaný vl. kapitál
354 - Pohledávky za spol. při úhradě ztráty
355 - Ostatní pohledávky za společníky
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
36 - Závazky ke společník. a sdružení
361 - Závazky k podnkům ve skupině
364 - Závazky ke spol. při rozděl. zisku
365 - Ostatní závazky ke společníkům
366 Závazky ke spol. a čl. družstva ze záv. č.
367 - Závazky z upsan. a nesp. c. pap. a vkl.
368 - závazky k účastníkům sdružení
37 - Jiné pohledávky a závazky
371 - Pohledávky z prodeje podniku
372 - Závazky z koupě podniku
373 - Pohl. a záv. z pevných term. operací
374 - Pohledávky z pronájmu
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopis.
376 - Nakoupené opce
377 - Prodané opce
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
382 - Komplexní náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
39 - Opr. pol. k zúčtovacím vztahům
a vnitřní zúčtování
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
398 - Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 4 - Kap. účty a dl. závazky
41 - Základní kapitál a kapitálové f.
411 - Základní kapitál
64 - Jiné provozní výnosy
640 - Jiné provozní výnosy
641 - Tržby z prodeje dl. nehm a hm. maj.
642 - Tržby z prodeje materiálu
644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 - Výnosy z odepsaných pohledávek
648 - Ostatní provozní výnosy
65 - Zúčtování rezerv a opr. pol. prov. v.
652 - Zúčtování zákonných rezerv
654 - Zúčtování ostatních rezerv
655 - Zúčtování komplex. nákl. příštích o.
657 - Zúčt. oprávky k opr. pol. k nabyt. maj.
658 - Zúčtování zákonných opravních pol.
659 - Zúčtování opravných položek
66 - Finanční výnosy
660 - Finanční výnosy
661 - Tržby z prodeje cenných pap. a podílů
662 - Úroky
663 - Kursové zisky
664 - Výnosy z přeceň. majetkových c. p.
665 - Výnosy z dlouh. finnačního majetku
666 - Výnosy z krátkodob. fin. majetku
667 - Výnosy z derivátových operací
668 - Ostatní finanční výnosy
67 - Zúčtování rezerv a opr. pol. f. výn.
674 - Zúčtování rezerv
679 - Zúčtování opravných položek
68 - Mimořádné výnosy
680 - Mimořádné výnosy
681 - Výnosy ze změny metody
684 - Zúčtování rezerv
688 - Ostatní mimořádné výnosy
689 - účtování opravných položek
69 - Převodové účty
697 - Převod provozních výnosů
698 - Převod finančních výnosů
Účtová třída 7 Závěrkové a podrozv. účty
701 - Počáteční účet rozvažný
702 - Konečný účet rozvažný
710 - Účet zisků a ztrát
Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnik. úč.

 

Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=7611