Daň z příjmů

Fyzických osob

Předmět daně

- k odpovídajícím příjmům uplatníme odpovídající výdaje (skutečné nebo výdajový paušál)

-> Základ daně

- příjmy daňově neuznatelné

- příjmy osvobozené od daně

- příjmy daněny zvláštní sazbou

nezdanitelná část základu daně

odčitatelné položky

-> upravený základ daně - zaokrouhlíme na 100 dolů -> DAŇ

sleva na dani

Právnických osob

Předmět - příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

- příjmy daňově neuznatelné, osvobozené od daně, daněny zvláštní sazbou

- odčitatelné položky (stejné)

- dary (alespoň 2 000 Kč, v úhrnu nejvýše 2 % ze základu daně sníženého o odčitatelné položky)

- 30 % (max. 3 miliony) ze základu daně sníženého o odčit. položky v případě, že poplatník nebyl zřízen za účelem podnikání

-> upravený základ daně - zaokrouhlíme na 1000 dolů -> DAŇ

- sleva na dani (stejná)