Účetní uzávěrka

1) správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období

opravné položky

nižší ocenění (snížení ceny) trvalý charakter 582/112 daň. neuznatelné

přechodný charakter ® opravné pol. 559/191 tvorba daň. neuz.

191/659 zrušení

vyšší ocenění

rezervy 451/552 652/451

2) formální správnost účtování

3) výpočet daně z příjmů (mimoúčetně) a její zaúčtování

4) uzavření účetních knih


Účetní závěrka

rozvaha, výsledovka - forma a obsah výkazů jsou upraveny MF ČR

forma: oficiálně schválené tiskopisy

obsah: stejný jako účty 702, 710, ale jiné předepsané členění

Příloha - 1x fin. úřadu

obsah:

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Komu: Správci daně - příslušný finanční úřad

Termíny:

31. 3.

30. 6. - poplatníci, kteří ze zákona podléhají auditu

- poplatníci, kteří mají daňového poradce (31. 3. musí být u správce daně uložena plná moc)