Vnitropodnikové účetnictví

Právní úprava VPÚ

Podstata

Jednookruhové účetnictví

Prvotní náklady

Druhotné náklady

Dvouokruhové účetnictví

Centralizovaná

Decentralizovaná

Decentralizované

A) Účtování účetních případů převzatých z finančních účtů

1. prvotní N z fin. účetnictví       N příslušného HS / spoj. úč. k N
2. tržby převzaté z fin. účet.     spoj. účet k výnosům / tržby za výrobky
3. převod PS zásob     NV / spoj. účet k zás. výrobky / spoj. úč. k zás.

B) Účtování ve středisku Správa a v pomocných střediscích

- druhotné N vznikají mezi hospodářskými středisky
HS Doprava provede pro HS Správa výkon N HS Správa / 999

C) Účtování ve středisku Hlavní výroba

provedené výkony - zahrnují nedokončenou výrobu v různém stupni rozpracovanosti
odvedené výkony - hotové výrobky odvedené do odbytového skladu podle odváděcího výkazu
PS nedokončené výroby + provedené výkony = zůstatek NV

3 ceny:
1. vnitropodniková cena provedených výkonů (VPC výkonů hl. výrobní činnosti)
VN výroby
VN výkonu
2. vnitropodniková cena předací, odváděcí (cena pro předání hot. výrobků do odbytového skladu)
VN výroby
VN výkonu
3. ocenění nedokončené výroby
na úrovni přímého materiálu
na úrovni přímých N
na úrovni vlastních nákladů výroby
na úrovni vlastních nákladů výkonu

Položky, které patří do ocenění NV se násobí provedenými výkony a položky, které nepatří do ocenění NV se násobí odvedenými výkony.

Samostatný účet výrobní režievnitro1.gif (2732 bytes)

D) Účtování v HS Odbyt

 

vnitro2.gif (2966 bytes)

 

Výkaz provedených výkonů

Výkaz provedených výkonů za leden 1997

Kalkulované pol. Odvedené výkony

Stav nedokončené výroby

+ KS                       - PS

Provedené výkony

Přímý materiál

300 000,-

38 000,-

46 000,-

252 000,-

Přímé mzdy

100 000,-

16 000,-

14 000,-

102 000,-

Výrobní režie

120 000,-

19 200,-

16 800,-

122 400,-

Správní režie

80 000,-

12 800,-

11 200,-

81 600,-

Celkem

600 000,-

86 000,-

88 000,-

598 000,-

př. materiál 150,-   př. mzdy 50,-
VR 120 % z př. mezd SR 80 % z př. mezd
Do odbytového skladu bylo odvedeno 2 000 ks výrobků, NV se oceň. ve vl. N výkonu - všechno
př. materiál PS 46 000,-    KS 38 000.
př. mzdy PS 14 000,-    KS 16 000,-

Výsledné kalkulace

Kalkulační připravenost - vnitropod. účetnictví je organ. takovým způsobem, že umožňuje sestavit výslednou kalkulaci

Metoda výpočtu:

Kalkul. položky

Skutečné náklady

Změna NV

Skutečné odvedené N

600 ks                1 ks

Předběžné kalkulace

Přímý materiál

97 140,-

1 660,-

98 800,-

164,67

166,-

Přímé mzdy

73 400,-

- 1 200,-

72 200,-

120,33

120,-

Výrobní režie

93 720,-

- 1 560,-

92 160,-

153,60

156,-

Správní režie

28 900,-

0,-

28 900,-

48,17

48,-

Celkem      

486,77

490,-

Fázová metoda

Fázová výroba se vyskytuje tam, kde výrobní proces lze rozdělit do několika relativních samostatných částí (fází). Výslednou činností jednotlivých fází jsou tzv. polotovary vlastní výroby. Spotřebované polotovary v jednotlivých fázích představují N odebírající fáze.

2 druhy kalkulací:
postupná - za jednotlivé fáze, o 1 položku více -> polotovary vlastní výroby
průběžná - za podnik jako celek; nebudou zde polotovary vlastní výroby

Příklad

podnik se skládá ze 2 provozů

Na 1 tričko potřebujeme 2 m úpletu. Podle technických norem se má spotřebovat na
1 m úpletu -> př. materiál 5,- př. mzdy 10,-
1 tričko -> př. mat. 11,- př. mzdy 25,-
VR v pletárně 13 000,-; v šití 20 000,-
Máme vyrobit 1 000 m úpletu a 1 000 ks triček. Sestavte předběžné kalkulace obou fází a průběžnou kalkulaci do vlastních nákladů výroby.

Položky

Postupná k. I. fáze

Postupná k. II. fáze

Průběžná k. za podnik

Př. materiál

5,-

11,-

21,-

Př. mzdy

10,-

25,-

45,-

Polotovary vl. v.

-

56,-

-

VR

13,-

20,-

46,-

VN výroby

28,-

112,-

112,-

Účtování

vnitro3.gif (1003 bytes)


vnitro4.gif (1022 bytes)


Převod polotovarů z 1 fáze do druhé

1) polotovary do nákladů odebírající fáze nebo
2) až na účet NV

Zakázková metoda

Normová metoda

Metody evidence a kalkulace N

skutečné přímé náklady se rozkládají na několik částí:

Základní kalkulace - operativní kalkulace a platí k počátku příslušného období
Změny norem - souvisí se změnou podmínek ve výrobě (zavedení nové technologie, stroje, změny v organ. práce)
Odchylka od norem - rozdíl mezi platnou operativní kalkulací a skutečnou výší nákladů; nejdůležitější část rozkladu, protože vyjadřují hospodárnost při vynaložení N

Použití - tam, kde jsou stanoveny normy (výroba sériová, hromadná)

V účetnictví dochází k rozkladu skutečných př. N při převodu z finančního účetnictví.

Výsledné kalkulace v normové metodě

způsob rozdílový:

Položky

Základní k.

Změny norem

Odchylky n.

Výsledná k.

   

%

%

 
 

100,-

   

1,5

1,5

101,5

% odchylek =                odchylka n. (změna)                     x 100
                         kalk. N dokončených výkonů (odvedeno)

odchylka v Kč = % x kalk. N / kalk. jednici / 100

Schéma rozkladu

1) přímé náklady při kombinaci metody normové s metodou prostou (fázovou)

vnitro5.gif (1417 bytes)

2) zakázková metoda s normovou metodou


vnitro6.gif (1669 bytes)